Fagområder

Rammeplanen 2017: "Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter."

Gjennom vårt digitale prosjekt «Digital praksis i barnehagen» kan du finne mye spennende pedagogisk dokumentasjon om barnehagens arbeid på vår blogg: www.norlandiabarnehagene.blogspot.no

1. Kommunikasjon, språk og tekst 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

Hovedmålsetting

-  Barna skal oppleve glede og nysgjerrighet ved å utvikle og å mestre ulike kommunikasjonsformer.

-  Stimulere til språklig bevissthet samt utvikle symbol- og begrepsforståelsen

-  Implementere Språkskogen i hele barnehagen

2. Kropp, bevegelse mat og helse  

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Hovedmålsetting

-   Ha inne og ute-miljø som inviterer og inspirerer til fysisk aktivitet.

-   Gi alle barna mulighet for fin og grov motorisk aktivitet minst 20 minutter hver dag

-   Sunt og variert Kosthold

-   Gode rutiner ved hygiene
3. Kunst, kultur, og kreativitet

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

Hovedmålsetting

-  Barnehagen skal innredes og utstyres slik at det gir mulighet for kreativ lek og aktiviteter

-   Barna skal introduseres for et variert utvalg av formingsmaterialer, og få erfaring med ulike teknikker og utrykk innenfor faget

- Barna skal få erfaring og opplevelse med musikk, dans, drama og teater, litteratur, film og billedkunst.
4. Natur, miljø og teknologi

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Hovedmålsetting

-   Go green – Global framtid skal brukes og jobbes aktivt med gjennom hele året

-   Barna skal få oppleve glede og undring over naturens mangfold ved å ferdes i naturen

-   Få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen

-   Barna skal erfare hvordan teknikk kan brukes i leiken og hverdagslivet

5. Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.

Hovedmålsetting

-   Oppleve respekt for sin kultur og religion

-   Få mulighet til å tilegne seg samfunnets grunnleggende verdier og kjennskap til tradisjoner og høytider

-   Få mulighet til å tilegne seg empati og utvikle konstruktive og nære relasjoner til andre mennesker

-   Oppleve anerkjennende voksne som gir barna rett til å medvirke i sin egen utvikling

-    Oppleve voksne som inspirerer og inviterer til undring over grunnleggende spørsmål

6. Nærmiljø og samfunn

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.

Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere.

Hovedmålsetting

-    Få innsyn i ulike tradisjoner og levesett

-    Få erfaringer når det gjelder demokratiske avgjørelser, og betydningen av likhet og rettferdighet

-    Barna skal oppleve at de er en aktiv part og må bidra til fellesskapet i barnehagen samtidig som de blir respektert og møtt på egne behov

7. Antall, rom og form

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

Hovedmålsetting

-   Utvikle barnas matematiske kompetanse gjennom lek, styrte aktiviteter og spontane hverdagsaktiviteter

-   Gi barna mulighet til å utforske, og leke med tall, former og mønster