Pedagogikk og tilnærming

Kvalitetssikring av samspill mellom barn og ansatte

CLASS (Classroom Assessment Scoring System) er observasjonsverktøyet vi bruker i alle Norlandia-barnehagene.

Voksen hjelper barn med store perler
Voksen hjelper barn med store perler
Voksen leser bok for barn
Voksen hjelper barn ute i naturen
En voksen person viser frem et fat med mat til flere barn samlet rundt et bord.

CLASS er utviklet av forskere med den hensikt å evaluere kvaliteten på samspillet mellom barn og ansatte. Gjennom CLASS blir vi bevisste på hvordan samspillet er, og kan deretter aktivt jobbe med å forbedre det, med mål om å skape et enda bedre leke- og læringsmiljø for barna våre.

I praksis betyr dette at eksterne, sertifiserte CLASS-veiledere observerer samspillet mellom ansatte og barn i ulike situasjoner, som for eksempel under samlinger eller i overgangen fra lek til måltid. CLASS-veilederen ser blant annet etter hvordan ansatte støtter og responderer på barnas følelser, samt hvordan de støtter opp under barnas læring. Fokuset ligger på hvilke muligheter de ansatte gir barna for utvikling og medvirkning, hvordan ansatte og barn kommuniserer, og hvordan de håndterer uventede hendelser.

Avdelingens ansatte får en konkret tilbakemelding fra CLASS-veilederen basert på observasjonene som er gjort, og får på denne måten kunnskap om hva de kan gjøre for å forbedre samspillskvaliteten. Dette kan for eksempel være måten de gir tilbakemeldinger på eller hvordan de snakker med barna.

På bakgrunn av analysen skal de ansatte gå inn på vår e-læringsplattform og finne støtte slik at de kan øve på å styrke kvaliteten på samspillet. Vi ønsker at barna i våre barnehager skal omgås ansatte som gir god omsorgsstøtte, skaper god struktur samt støtter barnas nysgjerrighet ved å skape dybdeforståelse for alle hverdagens små og store undringer.

CLASS ivaretar implementeringen av rammeplanens kapitler og støtter opp under vårt ønske om en ståstedsanalyse samt en ekstern vurdering. Alle barnehagens avdelinger skal årlig få en analyse fra en ekstern CLASS-sertifisert kollega, og målet er at avdelingen da har høynet samspillskvaliteten.

For å støtte opp under målet om å skape høykvalitetsbarnehager, vil alle daglige ledere samt en pedagogisk leder i hver av våre barnehager være sertifisert.

Pedagogikk og tilnærming

Dette er barnehagen vår